Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU RYBNICKA

§1
Czego dotyczy niniejszy dokument i po co powstał?

Niniejszy dokument przedstawia zbiór reguł, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies. Zobowiązujemy się postępować właściwie jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyście Państwo byli pewni, że Państwa dane są z nami bezpieczne, a także byście w pełni rozumieli, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Państwu lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies. Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego Rybnicka, prowadzonego przez redakcję Gazety Rybnickiej, wydawanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.

§2
Co oznaczają pojęcia użyte w tym dokumencie?

 1. Administrator danych osobowych – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Józefa Szafranka 7 w Rybniku (44-200); posiadająca numer NIP: 642-21-55-030.
 2. Rybnicka, Serwis Internetowy lub Portal - portal internetowy znajdujący się pod adresem https://rybnicka.eu (wraz z subdomenami), wydawany jest przez podmiot określony w niniejszej polityce prywatności jako Administrator danych osobowych.
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z przynajmniej jednej z funkcjonalności Portalu. Do ogółu Użytkowników Portalu odnosimy się w niniejszej polityce prywatności zwrotem „Państwo” lub „Użytkownicy”.
 4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Profilowanie - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W portalu Rybnicka narzędziem stosowanym do profilowania jest Google Analytics. Cel wykorzystania narzędzia Google Analytics opisano w §14 niniejszej polityki prywatności tj. „Po co cookies są potrzebne?”

§3
Kto będzie przetwarzał dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Administrator danych osobowych, czyli Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, której dane opisano w poprzednim paragrafie.
 2. Administrator nie będzie podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Państwa uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje dla Administratora, w szczególności w zakresie:
  • Hostingu, przechowywania baz danych, usług komunikacji elektronicznej i obsługi systemów informatycznych,
  • Badania zachowań Użytkowników,
  • Rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (tylko jeżeli konieczność będzie wynikała z przepisów prawa),
  • Świadczenia usług prawnych (w przypadku powstania sporu prawnego).
 3. Administrator danych osobowych może udostępnić Państwa dane także podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli na podstawie tych przepisów Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia tych danych np. organom ścigania.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi opisane w niniejszym paragrafie. Minimalizujemy dostęp każdej z tych osób/podmiotów do Państwa danych osobowych, co oznacza, że Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania usługi na satysfakcjonującym dla Państwa poziomie.
 5. Zwracamy uwagę, że na Portalu umieszczone są również wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Portal oferuje Użytkownikom skorzystanie z opcji udostępniania treści umieszonych na stronie Rybnicka w serwisach Facebook i Twitter, a także (w przypadku YouTube) może umieszczać treści opublikowane w tym serwisie. Powoduje to, że każdy z w/w serwisów może otrzymywać informacje o korzystaniu przez Użytkownika z portalu Rybnicka i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Zasady przetwarzania danych osobowych przez każdy z w/w serwisów znajduje się na stronie każdego z nich.

§4
Na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO. Stosujemy też wszelkie inne przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski w tym zakresie.

§5
Po co przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe (w szczególności zaś - adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane będą w następujących celach:

 • Udostępnienia treści Portalu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora,
 • Zgromadzenia danych na potrzeby statystyczne lub analityczne - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług),
 • Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (obrona praw),
 • Przekazania danych osobowych innym podmiotom gdy jest to niezbędne do wykonania usługi lub wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (tj. umożliwienie Administratorowi świadczenia usług, do czego niezbędna jest współpraca np. z dostawcą usług informatycznych) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • Dostosowania treści redakcyjnych do preferencji Użytkownika, przy czym w tym celu może być stosowane profilowanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora; w zakresie profilowania podstawę stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda Użytkownika,
 • Załatwienia sprawy zgłoszonej przez formularz kontaktowy lub udostępnienia treści Użytkownika wysłanych za pomocą formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. z uwagi na wyrażoną zgodę i uzasadniony interes Administratora,
 • Marketingu standardowego i behawioralnego - co do marketingu standardowego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (realizacja umów reklamowych z partnerami); co do marketingu behawioralnego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. z uwagi na wyrażoną zgodę i uzasadniony interes Administratora,

§6
Gdzie przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W niektórych przypadkach mogą być one przesyłane i przetwarzane przez partnerów Administratora (hosting, operatorzy płatności, wtyczki portali społecznościowych) poza tym obszarem. Zawsze będzie to następowało w ramach obowiązujących przepisów prawa, a przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną przez Administratora odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Możecie Państwo otrzymać kopię danych osobowych, które przesłane zostaną poza obszar EOG.

§7
Jakie dane osobowe przechowuje Administrator?

Administrator przechowuje następujące dane osobowe:

 • Adres IP,
 • Dane geolokalizacyjne,
 • Identyfikator przeglądarki internetowej,
 • Adres e-mail (w przypadku podania go przez Użytkownika w formularzu kontaktowym),
 • Ewentualnie inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (formularz wymaga tylko adresu e-mail),
 • Wizerunek utrwalony na zdjęciach Użytkownika, załadowanych do Portalu.

§8
Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

 1. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO lub innymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, to każdy Użytkownik ma prawo złożenia na Administratora skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo skontaktować z Administratorem:
  • Drogą listowną na adres: Gazeta Rybnicka, ul. Józefa Szafranka 7 (siedziba w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej)
  • Drogą mailową na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Skontaktować się z nim można używając danych kontaktowych opisanych w poprzednim ustępie.

§9
Marketing i reklama

 1. Na Portalu Rybnicka stosowane są dwa rodzaje reklam: reklama standardowa i reklama behawioralna.
 2. Reklama standardowa jest reklamą niezależną od preferencji Użytkownika. Celem jej wyświetlania portal nie zbiera żadnych danych osobowych; nie dokonuje też profilowania.
 3. Reklama behawioralna to reklama dopasowana do preferencji Użytkownika. Poznanie tych preferencji jest możliwe dzięki profilowaniu Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies. Użytkownik musi wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce oraz w Portalu, aby Portal mógł dokonać jego profilowania. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę Użytkownik może w każdej chwili cofnąć.

§10
Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane każdego Użytkownika będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy świadczyć usługę na rzecz konkretnego Użytkownika, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

POLITYKA COOKIES

§11
Co to są cookies?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne - w szczególności pliki tekstowe - i są umieszczane przez Administratora podczas każdej wizyty na urządzeniu Użytkownika.

§12
Kto wykorzystuje cookies?

Administrator - są to cookies administratora - wiążą się one ze świadczeniem na Państwa rzecz usług i umożliwiają Administratorowi sprawienie, aby np. nie musieli Państwo każdorazowo dopasowywać ustawienia Portalu (dzięki cookies Portal „rozpoznaje” komputer Użytkownika).Partnerzy Administratora - w zakresie, w jakim korzystają z naszego serwisu i oferują funkcjonalności wymagające korzystania z cookies.

§13
Typy cookies?

Sesyjne - cookies pozostają na Państwa urządzeniu wyłącznie do zakończenia sesji danej przeglądarki (co najczęściej następuje w momencie jej wyłączenia). Po zakończeniu sesji dane są usuwane.
Trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam, dopóki Użytkownik ich nie skasuje. Wyłączenie przeglądarki lub urządzenie nie powoduje usunięcia cookies.

§14
Po co cookies są potrzebne?

Administrator wykorzystuje cookies w kilku celach:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa - sprawdzenie czy urządzenie Użytkownika korzysta w sposób bezpieczny z sesji przez cały czas trwania wizyty Użytkownika w Portalu;
 • Zapamiętanie preferencji - ulepszenie działania Portalu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;
 • Zapamiętanie sesji użytkownika - dzięki temu Użytkownik nie musi za każdym razem dopasowywać opcji Portalu, jeśli korzysta z Portalu na tym samym urządzeniu;
 • Analiza sposobu korzystania z serwisu - zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Portalu;
 • Informacje zwrotne od użytkowników serwisu - niewyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu użytkownika do kolejnej podstrony serwisu, niewyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;
 • Wtyczki/widgety - dzielenie się treściami serwisu na platformach społecznościowych, odnotowywanie interakcji użytkowników w serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień); Google Analytics - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu.

§15
Ograniczenie działania cookies lub ich usunięcie

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, każdy Użytkownik może zabronić akceptacji plików cookies lub ograniczyć ich zapisywanie, a te dotychczas zapisane - usunąć. Wszystkie nowoczesne przeglądarki mają możliwość usunięcia cookies lub ich zablokowania w swoich ustawieniach. Proszę pamiętać, że zablokowanie możliwości korzystania z plików cookies lub ich usunięcie może wpływać na funkcjonalność Portalu, np. pamiętanie ustawień.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki: 2.06. 2022 roku.

do góry