Strona główna/Aktualności/Miasto/Radni podnieśli stawkę podatku od nieruchomości w Rybniku

Radni podnieśli stawkę podatku od nieruchomości w Rybniku

21.10.2022 Miasto

Podczas sesji 20 października Rada Miasta Rybnika przyjęła uchwałę w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości na 2023 rok do określonego przez Ministra Finansów maksymalnego poziomu. Nie obyło się bez burzliwej, mocno zabarwionej polityką dyskusji. Przeciwko podwyżce byli radni opozycji. Ostatecznie uchwałę poparło 13 radnych, 9 było przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas sesji 20 października Rada Miasta Rybnika przyjęła uchwałę w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości na 2023 rok do określonego przez Ministra Finansów maksymalnego poziomu.Zdj. pixabay

- Stawki podatkowe na 2023 rok w podatku od nieruchomości dla Miasta Rybnika zostały zaproponowane na poziomie maksymalnym (w stosunku do roku ubiegłego zwaloryzowano o wskaźnik inflacji), za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 wynoszą:

 • 1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;
 • 2) od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dla których stawka wynosi 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Opracowanie Redakcja

do góry