Strona główna/Aktualności/Miasto/Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego. 550 zgłoszeń (..)

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego. 550 zgłoszeń w zeszłym roku w Rybniku. Ruszyła kampania

13.01.2023 Miasto

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego - na problem zwracają uwagę miejskie bilboardy, które w styczniu pojawiły się przy rybnickich ulicach. - W ubiegłym roku odnotowaliśmy 550 zgłoszeń w związku z podejrzeniem występowania przemocy. Pomocą objęliśmy 391 rodzin z terenu Rybnika - mówi Marzena Krawczyk, koordynator Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Nowe bilboardy w Rybniku zwracają uwagę na problem przemocy w rodzinie

Kampania społeczna

Siedem miejskich, dwustronnych, podświetlanych billboardów stoi przy drogach wjazdowych do miasta, tj. przy ulicach: Żorskiej, Mikołowskiej, Raciborskiej, Rudzkiej, Gliwickiej, Wodzisławskiej i Zebrzydowickiej i tym razem zwraca uwagę na problem przemocy. Kampania „Nie bądź obojętny! Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego” to efekt współpracy Miasta - magistratu i Ośrodka Pomocy Społecznej - z Komendą Miejską Policji w Rybniku.

- Zwykle na bilbordach prezentujemy wydarzenia, które mają promować miasto i wydarzenia na jego terenie. Wykorzystujemy je również do kampanii informacyjnych i społecznych - np. o szkodliwości smogu, konieczności selektywnej zbiórki odpadów czy korzyści płynących z budżetu obywatelskiego. Tym razem zwracamy uwagę na problem przemocy, który - niestety - jest zjawiskiem częstym i może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Ważne, by wiedzieć, gdzie w takiej sytuacji zwrócić się po pomoc - to jest nadrzędny cel kampanii. W sytuacji kryzysowej można skorzystać z czynnego przez całą dobę ogólnopolskiego numeru telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie, czyli tzw. „Niebieskiej Linii” 800 120 002 - podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Przemoc domowa to przestępstwo

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Rzadko jest też incydentem jednorazowym. Mówienie o przemocy nie jest też łatwe.

- Osobom doświadczającym przemocy, a ujawniającym ten fakt, często towarzyszy lęk, strach, głównie przed konsekwencjami oraz dalszymi działaniami w procedurze „Niebieskie Karty”, a jest to często długa droga - mówi Marzena Krawczyk koordynator Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, pełniąca także funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku.

Najważniejsze, by dać sobie pomóc.

- Aby skutecznie przeciwstawić się przemocy fizycznej i psychicznej, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą takich zachowań, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne jest również, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii - wyjaśnia starszy aspirant Bogusława Kobeszko, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.

Czym jest "Niebieska Karta"?

„Niebieska Karta” jest dokumentem urzędowym, który sporządza się w przypadku stwierdzenia podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. „Niebieską Kartę” może założyć funkcjonariusz policji, pracownik socjalny, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w rodzinie oraz ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Po wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” sytuacja osoby, co do której istnieje podejrzenie, iż doświadcza przemocy, będzie monitorowana przez koordynatora - pracownika socjalnego Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowego komendy Policji.

- W 2022 roku prowadziliśmy 430 procedur „Niebieskie Karty” w 352 rodzinach. Przemocy doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni oraz dzieci. Osobami, co do których istnieje podejrzenie, że mogą stosować przemoc w rodzinie są kobiety, mężczyźni, osoby nieletnie. Najczęściej sprawcami przemocy wobec małoletnich są ich najbliżsi opiekunowie: rodzice, dziadkowie - zaznacza Marzena Krawczyk.

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wynika, że w 2022 roku w ramach 430 procedur „Niebieskie Karty” odnotowano:

 • 430 osób doświadczających przemocy psychicznej
 • 285 osób doświadczających przemocy fizycznej
 • 18 osób doświadczających przemocy ekonomicznej
 • 13 osób doświadczających przemocy seksualnej
 • 12 osób doświadczających zaniedbania

- Interpretacja danych wskazuje, na fakt, że dana osoba może doświadczać różnych rodzajów przemocy. Analiza zjawiska przemocy w odniesieniu do podziału Rybnika
na dzielnice obrazuje, iż niezmiennie największy odsetek osób dotkniętych tym problemem zamieszkuje w dzielnicach: Paruszowiec-Piaski i Boguszowice-Osiedle. Należy podkreślić, iż zjawisko przemocy występuje w rodzinach dotąd nieznanych przedstawicielom systemu wsparcia - dodaje Marzena Krawczyk.

Zespół ds. przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

W rybnickim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół ds. Przemocy, który prowadzi interdyscyplinarne działania w obszarze przeciwdziałania przemocy i pomocy osobom nią pokrzywdzonym. Zespół realizuje działania w ramach procedur Niebieskie Karty, ale również świadczy pomoc socjalną poza tymi procedurami.

- W Zespole pracuje siedmiu specjalistów pracy socjalnej, każda z tych osób ma przygotowanie merytoryczne do pracy z osobami doznającymi przemocy, jak również osobami stosującymi przemoc. Zespół współpracuje z innymi instytucjami pomocowymi, jak również uczestniczy w szkoleniach i kursach, które zwiększają kompetencję pracowników, tak, oby kompleksowo pomagać mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej - mówi Anna Sowik-Złotoś, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Statystyki dotyczące minionego roku i działań zespołu wskazują, że pracy mu nie brakuje:

- Odnotowaliśmy 550 zgłoszeń w związku z podejrzeniem występowania przemocy (w tym w związkach formalnych i nieformalnych - 244, przemoc dorosłych wobec niepełnoletnich dzieci - 70, przemoc wobec innych osób - 78). Pomocą w związku z podejrzeniem występowania przemocy na terenie miasta Rybnika objęliśmy 391 rodzin - podsumowuje Marzena Krawczyk.

Potrzebujesz pomocy? Wiesz, że ktoś jest ofiarą przemocy domowej? Skontaktuj się: Zespół ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Zebrzydowicka 30
44-217 Rybnik
tel. 32 42 260 80
e-mail: przemoc@miastorybnik.pl

Skorzystaj z pomocy policji i rozwiązań prawnych

Mundurowi zawsze reagują na wszelkie informacje mogące świadczyć o tym, że w danym domu dochodzi do przemocy.

- Dzięki procedurze „Niebieskie Karty” w działania te zaangażowanych jest wiele instytucji, po to aby, jak najlepiej pomóc pokrzywdzonym i ukierunkować na działanie. W przypadku, gdy policjanci potwierdzą, że przemoc jest zjawiskiem powtarzającym się, prowadzone jest wówczas postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się. Jego sprawcy nie pozostają bezkarni i mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Prokurator, oprócz przedstawienia zarzutów, może orzec wobec nich odpowiednie środki karne. Policjanci dysponują dodatkowym narzędziem w postaci wydania nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - wskazuje starszy aspirant Bogusława Kobeszko.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie
  (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
  w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz, będzie dodatkowo zobowiązana:

 • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
 • w miarę możliwości numeru telefonu,
 • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

- W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu, Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia, co skutkuje zatrzymaniem osoby - zwraca uwagę starszy aspirant Bogusława Kobeszko.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym przez prokuratora.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatną pomoc w punkcie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który w Rybniku znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich 16 a. Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i materialnej.

do góry