Strona główna/Aktualności/Jak inwestował Rybnik w roku 2023?

Jak inwestował Rybnik w roku 2023?

19.06.2024 Aktualności

Prezydent Piotr Kuczera podczas sesji absolutoryjnej przedstawił raport o stanie miasta, podsumowując działania podjęte przez władze Rybnika w 2023 roku. Dokument ten ukazuje, jak miasto radziło sobie z wyzwaniami, realizowało kluczowe projekty i zarządzało zasobami miejskimi.

Raport o stanie miasta Rybnika za 2023 rok szczegółowo przedstawia wszystkie działania i inwestycje, które zostały zrealizowane w minionym roku. Prezydent Piotr Kuczera przedstawił raport podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 13 czerwca. Prezentacji towarzyszyła debata, po której radni udzielili włodarzowi wotum zaufania.

Inwestycje miejskie zrealizowane w 2023 roku. Zdj. UM Rybnik

Walka o Czyste Powietrze

Jednym z głównych priorytetów Rybnika w 2023 roku była walka ze smogiem. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Rybniku zmalało z poziomu 53 µg/m3 (2013) do najniższego w historii pomiarów poziomu 24,5 µg/m3 (2023). Aby poprawić jakość powietrza podjęto następujące działania:

 • Przeprowadzono pomiary jakości powietrza w 27 dzielnicach.
 • Uruchomiono kampanię "Gańba. Kopciuchy trują nas wszystkich".
 • Powstał punkt informacyjny programu "Czyste Powietrze".
 • Prowadzono akcje informacyjne na stronie internetowej miasta oraz w radiu.
 • Udzielono pomocy finansowej dla mieszkańców w ramach programu “Ciepłe mieszkanie”.

Rybnik okazał się liderem programu "Czyste Powietrze". Mieszkańcy Rybnika złożyli najwięcej wniosków w skali kraju. W sumie podpisano 5 696 umów o dofinansowanie i ukończono 4 545 inwestycji. Kwota faktycznie wypłaconych rybniczanom dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” przekroczyła już 48,6 mln zł.

Najniższe stężenie PM10 w historii Rybnika zanotowano w ubiegłym roku. Zdj. UM Rybnik

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej

W ubiegłym roku miasto kontynuowało projekty rewitalizacyjne w centrum Rybnika.

Strefa Rzeczna
W ramach projektu "Rzeczna" otwarto Galerię Sztuki "Rzeczna" - Rybnickie Centrum Edukacji Artystycznej. Wydatki na roboty budowlano-montażowe w 2023 roku wyniosły 5,61 mln zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 wyniosły 8,65 mln zł.

Strefa Juliusza
Kontynuowano prace nad modernizacją budynków dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 m.in. zabytkowego budynku "Rafał”, w którym obecnie znajduje się Edukatorium Juliusz. W 2023 r. prowadzono aktualizację dokumentacji, aby kontynuować prace budowlane w kolejnych latach. W budynku „Juliusz” znajdować się będzie wystawa Centrum Poznawczego „Rogerium”, poświęcona doktorowi medycyny Juliuszowi Rogerowi.

W Śródmieściu zbudowano galerię sztuki. Zdj. UM Rybnik

Inwestycje w tereny inwestycyjne

Rybnik intensywnie przygotowywał tereny pod inwestycje, uzyskując dofinansowania i realizując projekty infrastrukturalne.

 • Teren przy ul. Sportowej (ok. 12 ha): Uzyskano dofinansowanie 7,88 mln zł na rozbudowę ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka. Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2025.
 • Teren przy ul. Poligonowej (7 ha): W celu umożliwienia skomunikowania terenów inwestycyjnych przy ul. Poligonowej przeprowadzono proces zamiany terenów z Gminą Żory, tym samym nastąpiła zmiana granic Miasta Rybnika na tym obszarze.
 • Teren przy ul. Obwiednia Południowa (1,53 ha): Trwają prace planistyczne mające na celu przygotowanie tego terenu pod inwestycje.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

W 2023 r. złożono łącznie 291 nowych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, z czego 185 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Miasto nie dysponuje obecnie wystarczającą liczbą lokali. W odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkaniowe Rybnik realizował kluczowe projekty budowlane:

 • Przebudowa budynku przy ul. Przemysłowej 23A, gdzie powstanie 10 lokali mieszkaniowych. Zakończenie prac planowane jest w II kwartale 2024 r.
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. buduje nowe mieszkania przy ul. gen. Hallera, ul. Sztolniowej oraz ul. gen. Okulickiego. W 2024 roku planowane jest oddanie do użytku łącznie 192 mieszkań w ramach formuły TBS.

W tym roku planowane jest oddanie do użytku łącznie 192 mieszkań TBS. Zdj. UM Rybnik

Inwestycje drogowe

W ubiegłym roku podpisano umowę z wykonawcą II etapu Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Początkowo koszt inwestycji wynosił 268 mln zł, z czego 165 pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Po podpisaniu aneksów do umowy w 2024 r., wartość zadania wzrosła do 280 mln zł. W 2023 r. na tą inwestycję wydano 4,61 mln zł.

Doprowadzenie Drogi Regionalnej do ul. Sportowej (II etap) zakończy budowę południowej obwodnicy. 4-kilometrowy odcinek drogi Racibórz - Pszczyna ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku.

Zrównoważona mobilność miejska

Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej skupiało się na rozwijaniu infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom oraz poprawie komunikacji miejskiej.

W ubiegłym roku zbudowano 2,5 km nowych dróg rowerowych, m.in. południowy fragment Bulwarów nad Nacyną łączący ulicę Sportową z ul. Górnośląską oraz nowy odcinek ulicy Storczyków w Orzepowicach.

Stojaki rowerowe zostały umieszczone w różnych częściach miasta, m.in. przy placówkach oświatowych oraz przed instytucjami, takimi jak Dom Kultury Boguszowice, Centrum Medyczne - Przychodnia przy ul. Byłych Więźniów Politycznych, RSK na ul. Rzecznej, oraz w Edukatorium Juliusz.

Od października 2023 roku mieszkańcy mogą korzystać z ekologicznych autobusów wodorowych, zakupionych dzięki dotacji. Na dzień 31.12.2023 Komunikacja Miejska w Rybniku dysponowała 12 autobusami hybrydowymi, 20 autobusami wodorowymi oraz 1 autobusem zasilanym wyłącznie olejem napędowym.

W 2023 roku przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie dokumentacji na budowę centrum przesiadkowego z parkingiem wielopoziomowym w sąsiedztwie Placu Armii Krajowej. Planowany termin zgłoszenia projektu do dofinansowania z funduszy unijnych to 30.06.2024.

W ubiegłym roku zbudowano 2,5 km nowych dróg rowerowych. Zdj. UM Rybnik

Edukacja i inwestycje w oświacie

Inwestycje w edukację obejmowały modernizację szkół oraz budowę nowych obiektów.

 • Budowa sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich: Całkowity koszt wyniósł 9,5 mln zł, z czego w 2023 roku wydano 6,25 mln zł.
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20: Prace obejmowały modernizację instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, na co w 2023 roku wydano 942 tys. zł.
  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9: Wydatki w 2023 roku wyniosły 426 tys. zł.
 • Rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 w ZSP nr 3 w dzielnicy Ochojec: W 2023 roku wydano 2,86 mln zł, z czego większość pochodziła ze środków RFIL. Zadanie zakończono w marcu 2024 roku.
 • Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 15: Wydatki wyniosły 459 tys. zł w 2023 roku.
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7: Koszt wyniósł 122 tys. zł w 2023 roku​​.

Pod koniec 2023 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 14,45 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pełen raport, uwzględniający wszystkie inwestycje podjęte przez miasto Rybnik w 2023 roku można pobrać na stronie internetowej urzędu miasta (link do raportu).

dziennikarz
Dominika R
do góry